fbpx

Kontakt

Biuro@sektorenergetyki.pl
(+48) 789 161 420

Aktualny kod rabatowy “MAJÓWKA2024”

Zapisz się już dziś i skorzystaj z promocji!

Zaświadczenie od pracodawcy a szkolenie i egzamin SEP

Uwaga! Od lipca 2022 roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia SEP. Oznacza to, że żeby przystąpić do egzaminu państwowego należy przedstawić jeden z dokumentów wykazujących uprawnienia.

Bezpieczeństwo i jakość prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych są niezwykle istotne. Dlatego istnieją specjalne uprawnienia w postaci Świadectwa Kwalifikacyjnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które są niezbędne w wielu dziedzinach, szczególnie tam, gdzie praca związana jest z instalacją, eksploatacją, konserwacją i naprawą instalacji. Od lipca 2022 roku obowiązuje nowe rozporządzenie o przeprowadzeniu egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia SEP. Według niego, żeby móc przystąpić do egzaminu trzeba przedstawić jeden z wymaganych dokumentów świadczących o uprawnieniach w przeszłości, a jednym z nich jest zaświadczenie od pracodawcy. Sprawdźmy zatem, czy jest to wiarygodny dokument dla komisji!

Po co są potrzebne uprawnienia SEP?

Przede wszystkim uprawnienia SEP są wymagane przy każdej styczności z instalacjami elektrycznymi, gazowymi i cieplnymi, zarówno przy eksploatacji i dozorze, gdzie wymagany jest oficjalny ich odbiór lub użytkowanie. Potwierdzają też kompetencje w zakresie bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników instalacji. Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobywana podczas szkoleń i egzaminów na uprawnienia SEP umożliwia prawidłowe wykonanie prac, minimalizując ryzyko wypadków czy innych niebezpiecznych sytuacji. Dzięki uprawnieniom SEP, jest się świadomym przepisów bezpieczeństwa i potrafi się odpowiednio zidentyfikować oraz rozwiązywać problemy związane z instalacjami.

Uprawnienia SEP świadczą również o jakości i profesjonalizmie wykonawcy. Proces zdobywania uprawnień SEP obejmuje szkolenia teoretyczne i praktyczne, egzaminy oraz wymagane doświadczenie. Posiadanie tych uprawnień oznacza, że monter ma odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby wykonywać swoją pracę zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi. Dlatego też posiadanie uprawnień SEP buduje zaufanie klientów oraz podnosi poziom profesjonalizmu w branży elektrycznej. Uprawnienia SEP dają specjalistom większą elastyczność i możliwość rozwoju kariery. Osoby posiadające uprawnienia SEP mogą zwiększać swoje kwalifikacje i specjalizować się w określonych dziedzinach, co otwiera im drzwi do bardziej zaawansowanych stanowisk i większych możliwości rozwoju zawodowego.

Przystąpienie do egzaminu – kiedyś i dziś

Przed 1 lipca 2022 r. wystarczyło, że specjalista chcący zdobyć uprawnienia SEP i podejść do egzaminu musiał być osobą pełnoletnią i mieć minimum podstawowe wykształcenie. Po rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska wymagane jest teraz odpowiednie udokumentowanie posiadanie wiedzy, które można przedstawić za pomocą:

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

5) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

6) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

7) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

8) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

Skąd wziąć wzór zaświadczenia od pracodawcy?

Zaświadczenie od pracodawcy jest jednym z oficjalnych dokumentów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, tak więc w zupełności wystarczy, aby przystąpić do egzaminu SEP przed komisją. Jest on zwłaszcza przydatny, jeżeli do tej pory nie posiadaliśmy uprawnień SEP, przystępujemy do egzaminu po raz pierwszy i nie mamy jeszcze „książeczki”.

Jak wypełnić zaświadczenie dla pracodawcy?

W treści zaświadczenia należy podać dane firmy, wraz z NIPem, a także dane i PESEL pracownika starającego się o uprawnienia SEP. Reszta treści zaświadczenia od pracodawcy jest gotowa. Zaświadczenie od pracodawcy podpisuje osoba decyzyjna w danej jednostce firmy.  Skan poprawnie wypełnionego zaświadczenia trzeba wgrać przy wypełnianiu formularzu zgłoszeniowego na szkolenie SEP.

Warto też wspomnieć, że jeżeli przy działalności jednoosobowej potrzebne są kwalifikacje SEP, można wniosek wypełnić na własne dane, potwierdzając je odpowiednią pieczątką firmy.

Podsumowując, zaświadczenie od pracodawcy jako wymienione w rozporządzeniu to pewny sposób na to, aby móc podejść do egzaminu i szkoleń SEP w zakresie uprawnień elektrycznych, ciepłowniczych i gazowych. Zapewnienie prawidłowo wypełnionego zaświadczenia od pracodawcy jest ważnym krokiem na drodze do zdobycia uprawnień SEP i rozwoju zawodowego w branży instalacyjnej.

Zadzwoń