fbpx

Kontakt

Biuro@sektorenergetyki.pl
(+48) 789 161 420

Aktualny kod rabatowy “MAJÓWKA2024”

Zapisz się już dziś i skorzystaj z promocji!

Jakie uprawnienia są potrzebne specjaliście do odbioru instalacji elektrycznej?

Odbiór instalacji elektrycznej jest istotnym etapem w procesie budowy lub modernizacji nieruchomości. Ma on na celu sprawdzenie, czy instalacja spełnia wszystkie normy techniczne, przepisy bezpieczeństwa oraz wymogi prawa. W Polsce należy mieć odpowiednie uprawnienia, żeby móc sporządzić i podpisać się pod protokołem odbioru instalacji elektrycznej, a co istotne bez takiego dokumentu dom nie może zostać oddany do użytku.

Czym jest protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej budynku jest dokumentem potwierdzającym, czy instalacja została wykonana prawidłowo i zgodnie z planami budowlanymi. To bardzo ważny dokument, bez którego nowy budynek nie może zostać oddany do użytku. Zawiera informacje o stanie instalacji elektrycznych i określa, czy budynek jest bezpieczny. Odbioru instalacji elektrycznych w domu może dokonać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie działań elektrycznych.

Wykonanie wszelkich pomiarów oraz sam protokół muszą być kompletne i zawierać wszystkie informacje zgodne przepisami prawa budowlanego. Dokument o odbiorze instalacji elektrycznej musi zawierać oświadczenie o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej.

W tym celu  w protokole powinno być zawarty m.in.: pomiar rezystancji izolacji linii, pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych, pomiar uziemienia, weryfikacja wyłączników różnicowoprądowych, dane z liczników, moc zainstalowanych odbiorników, rodzaj zabezpieczeń instalacji, a także sprawdzenie odpowiedniego rozmieszczenia instalacji w pomieszczeniach budynku. Według protokołu rzeczywiste lokalizacje punktów elektrycznych powinny być zgodne z układem przyłączy elektroenergetycznych zawartymi w projekcie nieruchomości.

Kto może sporządzić i podpisać się pod protokołem odbioru instalacji elektrycznej?

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przyszłym użytkownikom domu, instalacje elektryczne mogą być zatwierdzane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych fachowców.

Po wykonanym montażu instalacji elektrycznej w domu następuje jej odbiór – firma sporządzająca protokół powinna mieć doświadczonych pracowników, którzy potrafią sprawdzić instalację elektryczną, wszystkie pomiary i ich wyniki, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zlecić dodatkowe pomiary i ewentualne prace naprawcze.

Osoba sporządzająca protokół odbioru instalacji elektrycznej musi mieć uprawnienia SEP z grupy G1 elektryczne z pomiarami (urządzenia elektroenergetyczne, systemy i sieci wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną).

Za przygotowanie instalacji elektrycznej do pomiaru, dokonanie go  i prawidłową interpretację wyników pomiaru odpowiada wykwalifikowany elektryk. Musi mieć kwalifikacje E (eksploatacja) i D (dozór). Posiadanie uprawnień jest bardzo ważne i odpowiedzialne, ponieważ raport z pomiarów powinien zawierać niezbędne informacje takie jak kto zlecił pomiar systemu, poszczególne wyniki oraz warunki pomiaru. Protokół odbioru instalacji elektrycznej jest ostatecznym dokumentem potwierdzającym poprawność wykonania instalacji. Zapewnienie, że osoba odpowiedzialna za odbiór posiada wymagane uprawnienia, jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności instalacji z obowiązującymi przepisami.

Podpisać mogą tylko osoby posiadające odpowiednie poświadczenie G1 z dozorem.

Podsumowując, odbiór instalacji elektrycznej w Polsce wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Uprawnienia do odbioru instalacji elektrycznej są kluczowe dla prawidłowego przeprowadzenia procesu odbioru  wykonania niezbędnych pomiarów. Uprawnienia SEP potwierdzają posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w dziedzinie instalacji elektrycznych.

Zadzwoń